8 Mayıs 2011 Pazar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI:GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI::2006GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI:GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI::2006


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI
SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006
SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00
SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT
NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır.
(A) GRUBU
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI
DİKKATLE OKUYUNUZ!
1) SINAV, İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.
2) BİRİNCİ BÖLÜMDE 70, İKİNCİ BÖLÜMDE İSE SEÇMELİ SORULARDAN
OLUŞAN 60 SORU BULUNMAKTADIR.
3) SEÇMELİ SORULARIN YER ALDIĞI İKİNCİ BÖLÜMDE AYNI SORU
NUMARASINA SAHİP İKİ SORUDAN HERHANGİ BİRİNİ SEÇEREK
CEVAPLANDIRINIZ.
4) BÖYLECE BİRİNCİ BÖLÜMDEN 70, İKİNCİ BÖLÜMDEN 30 OLMAK
ÜZERE TOPLAM 100 SORU CEVAPLANDIRILMIŞ OLACAKTIR.
BAŞARILAR DİLERİZ.
2
BİRİNCİ BÖLÜM
SORU 1. Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


a. Uzlaşma konusu vergiler matrah farkları itibariyle bölünebiliyorsa kısmi uzlaşma
yapılabilir
b. Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyip uzlaşma sağlayamayan mükellefler tarhiyat
sonrası uzlaşma isteyebilirler
c. Tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşma vaki olmamış ise inceleme raporları ile miktarı
belirlenen vergi ve cezalar ihbarname kuralına göre tarh edilerek mükellefe tebliğ edilir
d. Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında mükellefler dava
açamazlar
SORU 2. Vergi Usul Kanunundaki zamanaşımı kavramına ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?


a. Zamanaşımı mükellefin bu konudaki müracaatı olmaksızın hüküm ifade etmez
b. Matrah takdiri nedeniyle takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını keser
c. Zamanaşımı süresi dolduktan sonra ortaya çıkan vergi hataları düzeltilemez
d. Şarta bağlı istisna ve muafiyetlerde zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim
yılını takip eden yıldan başlar
SORU 3. Vergi Usul Kanununun defter düzenine ilişkin hükümleri gereğince
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Kazancı basit usulde tespit edilenler defter tutmak zorundadırlar
b. Mükellefin hesap ve kayıtları yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki
durumlarını kontrol etmek defter tutmanın amaçlarından biri değildir
c. Bilanço usulünde defter tutanlar envanter defteri tutmak zorunda değildirler
d. İşletme hesabı esasında defter tutanlardan emtia işiyle uğraşanlar envanter
defteri tutmak zorundadırlar
SORU 4. Aşağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren bir
fiildir?

a. Vergi levhası bulundurma ve asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu
zorunluluğa uymamaları
b. Tasdike tabi olan defterlerden herhangi birinin tasdik ettirilmemesi
c. Vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
d. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi
SORU 5. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda
değildir?


a. Anonim şirketler
b. Limited şirketler
c. Kazancı basit usulde tespit edilenler
d. İktisadi kamu müesseseleri
SORU 6. Vergi Usul Kanununa göre, amortismanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


a. Mükellefler Maliye Bakanlığı’nın belirlediği amortisman oranlarını dikkate almak
zorundadırlar
b. Boş arsa ve araziler için amortisman ayrılamaz
c. Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal
amortisman oranının iki katıdır
d. Bir iktisadi kıymet için amortisman ayırmaya, iktisadi kıymetin aktife girdiği yılı
izleyen yıldan başlanılır
SORU 7. Vergi Usul Kanununun tebliğe ilişkin hükümleri gereğince aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

a. Tebliğ, ilgili kabul etmese dahi daire veya komisyonda yapılabilir
b. Tebliğ, özel işyerleri açısından işveren yok ise çalışanlara yapılabilir
c. Kamu idarelerine yapılacak tebliğlerde tebliğ yapılan kişinin o idarede çalışıyor
olması yeterlidir
d. Tahakkuk fişlerinin mükelleflere tebliğ edilmesi zorunludur
SORU 8. Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


a. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar şüpheli alacaklardır
b. İşletme hesabı esasında defter tutanlar değersiz hale gelmiş alacaklarını gider
olarak dikkate alamazlar
c. Şüpheli alacaklar için pasifte karşılık ayrılması tahakkuk esasında vergilendirmenin
bir gereğidir
d. Konkordato yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel
bir karşılık hesabına alınır ve üç yıl içinde zararla itfa edilmezse kar hesabına aktarılır
SORU 9. İkmalen tarh edilen vergi ve buna bağlı cezalarda, ihbarnamenin tebliğinden
itibaren kaç gün içinde itiraz edilmezse tahakkuk gerçekleşir?

a. 15 b. 7 c. 30 d. 60
SORU 10. Aşağıdakilerden hangisi vergi levhasını tasdik etmeye yetkili değildir?a. Mükellefin beyannamelerini imzalayan meslek mensupları
b. Mükellefin kanuni temsilcisi
c. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi yetkilisi
d. Mükellefin beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavir
SORU 11. Vergi Usul Kanununa göre sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?


a. Resmi tatil günleri süreye dahil değildir
b. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz
c. Ölüm halinde KDV beyannamesi verme süresine 3 ay eklenir
d. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden az süre verilemez

SORU 12. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki defterlerin hangisinin tasdik zorunluluğu
bulunmamaktadır?


a. Defteri Kebir
b. Çiftçi İşletme Defteri
c. Serbest Meslek Kazanç Defteri
d. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri
SORU 13. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

a. Muafiyet döneminde hata
b. Mevzuda hata
c. Mükellefiyette hata
d. Vergi miktarında hata
SORU 14. Memleketi terk, ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren nedenlerle
beyan üzerinden tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?


a. Beyanname verme süresi içinde
b. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde
c. Taksit süreleri içinde
d. İki ay içinde
SORU 15. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami kaç gün
içinde düzenlenmelidir?

a. 10 gün
b. 15 gün
c. 7 gün
d. 30 gün
SORU 16. “Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeri” olarak
tanımlanan değerleme ölçüsü hangisidir?


a. Rayiç bedel
b. İtibari değer
c. Emsal değer
d. Tasarruf değeri
SORU 17. Aşağıdakilerden hangisi vergisel ihtilafların idari çözüm yollarından biri
değildir
?

a. Şikayet yolu ile müracaat
b. Uzlaşma
c. Düzeltme
d. Vergi yargısı
SORU 18. Aşağıdaki alacaklardan hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun kapsamına girmez?

a. Gümrük idaresi tarafından alınan vergi ve resimler
b. Belediyeler tarafından alınan harçlar
c. Devletin akitten doğan alacağı
d. Vilayet hususi idaresine ait para cezası
SORU 19. Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanunda sayılan teminatlar arasında yer
almaz?
a. Türk parası
b. Çek
c. Süresiz teminat mektupları
d. Yabancı paralar
SORU 20. Aşağıda sayılan amme alacaklarının hangisine gecikme zammı tatbik
olunmaz?
a. Özel usulsüzlük cezası
b. Vergi ziyaı cezası
c. Harç
d. Damga vergisi
SORU 21. Aşağıdakilerden hangisi, 6183 sayılı Kanunda sayılan cebren tahsil
şekillerinden biri değildir?


a. Borçlunun iflasının istenmesi
b. Teminatın paraya çevrilmesi
c. Yurtdışı çıkış yasağı konulması
d. Kefilin takibi
SORU 22. 6183 sayılı Kanuna göre aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımı
kesilmez?


a. Ödeme emri tebliği
b. Amme alacağının teminata bağlanması
c. Ödeme
d. Borçlunun yabancı memlekette bulunması
SORU 23. 6183 sayılı Kanuna göre menkul mal haczinde değerlemeyi aşağıdakilerden
hangisi yapar?

a. Haczi yapan memur
b. Vergi dairesi müdürü
c. Yoklama memuru
d. Satış komisyonu
SORU 24. Vergi inceleme elemanı, mükellef (A)’nın 2002 takvim yılı hesaplarını
incelemiş ve hakkında vergi inceleme raporu düzenleyerek 10 Kasım 2006 tarihinde vergi
dairesine teslim etmiştir. Raporda tarhı gereken vergi ile kesilmesi gereken cezalar vardır.
Zamanaşımına uğramaması için vergi dairesi bu rapora istinaden yapılacak tarhiyata ilişkin
düzenlediği belgeyi en geç hangi tarihe kadar tebliğ etmesi gerekir?

a. 30 Kasım 2006
b. 10 Kasım 2007
c. 31 Aralık 2007
d. 31 Aralık 2006
SORU 25. Aşağıdakilerden hangisi diğer işlemler masası tarafından yapılmaz ?
a. Ödeme kaydedici cihazlarla ilgili işlemler
b. Belge basım ve iptal işlemleri
c. Vergi levhası ile ilgili işlemler
d. Yurt dışına çıkması sakıncalı mükellefleri ilgili kuruluşlara bildirmek
SORU 26. Vergi/ceza ihbarnamelerinin mükellefe tebliğ edilecek nüshasına tarhiyatın
dayanağı olan aşağıdaki belgelerden hangisi eklenmez?

a. Takdir komisyonu kararı
b. İnceleme raporu
c. Yoklama fişi
d. Tahakkuk fişi
SORU 27. Aşağıdaki kazanç ve iratların hangisinde elde etme, tahakkuk esasına göre
tespit edilir?


a. Zirai kazançlar
b. Serbest meslek kazançları
c. Ücretler
d. Menkul sermaye iratları
SORU 28. İnşaat malzemeleri alım-satım işi ile mühendislik proje hizmetleri yapan bir
kollektif şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


a. Faaliyetin tümü ticari kazançtır
b. İnşaat malzemesi alım-satım işi ticari kazanç, proje hizmetleri serbest meslek
kazancıdır
c. Faaliyetin tümü serbest meslek kazancıdır
d. Faaliyetin tamamı diğer kazanç ve irattır
SORU 29. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda yazılı kimselerden hangisi Türkiye’de
yerleşmiş sayılır?


a. Türkiye’de bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturan yabancı uyruklu kimseler
b. Türkiye’ye tedavi amacıyla gelen ve 6 aydan fazla kalan kimseler
c. Türkiye’ye belli ve geçici görev için gelen ve 6 aydan fazla kalan kimseler
d. Türkiye’de 6 aydan fazla tutuklu bulunan kimseler
SORU 30. Dar mükellef gerçek kişilerin vergilendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?


a. Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden
vergilendirilirler
b. Türkiye’de elde edilen kazançları vergilendirilmez
c. Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı, Türkiye dışında elde ettikleri
kazanç ve iratlarının yarısı üzerinden vergilendirilirler
d. Sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler
SORU 31. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç değildir?
a. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar
b. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu
işlerinden elde ettikleri kazançlar
c. Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları
d. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar
SORU 32. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde
gider olarak indirilemez?


a. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler
b. Ödenmiş olması koşuluyla gelir vergisi
c. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları
d. İşletmenin faaliyet gösterdiği binaya ilişkin emlak vergisi
SORU 33. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin elde ettiği gelir ücret olarak
vergilendirilemez?


a. Bilirkişi
b. İl genel meclisi üyesi
c. Noter
d. Spor hakemi
SORU 34. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdaki mükelleflerden hangisinin basit usulde
vergilendirilmesi mümkündür?


a. Sarraflar ve kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar
b. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve
insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar
c. Her türlü reklam işleriyle uğraşanlar ve bu işlere tavassut edenler
d. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları
SORU 35. Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olup birden fazla takvim yılına sirayet eden
inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih
b. İşin fiilen tamamlandığı tarih
c. Kesin kabul tutanağının düzenlendiği tarih
d. Geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih
SORU 36. Merkezi Ankara’da bulunan (B) A.Ş.’nin, baraj ve köprü yapımı olmak üzere
iki ayrı birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi vardır. Bu işlere ait
harcamalar ile tahsil edilen istihkaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
İşin Adı Harcama Tutarı(YTL) İstihkak Tutarı(YTL)
Baraj 400.000 500.000
Köprü 600.000 500.000
Ankara’daki genel merkeze ait binanın yıllık kira bedelinin 8. 000 YTL dir. Buna göre baraj
inşaatına isabet eden kira bedeli ne kadar olacaktır?

a. 3.200 YTL b. 4.000 YTL c. 4.800 YTL d. 8.000 YTL
SORU 37. Kazançları basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinin yanında
çalışanların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?


a. Diğer ücret olup yıllık beyanname ile beyan edilir
b. Tevkif suretiyle vergilendirilir ve yıllık beyanname verilmez
c. Diğer kazanç ve irat olup yıllık beyanname ile beyan edilir
d. Diğer ücret olup yıllık beyanname verilmez
SORU 38. Serbest meslek kazancının tespitinde, kiralanan veya envantere dahil olan ve
işte kullanılan binek otomobillerinin giderleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?


a. Giderlerin tamamı hasılattan indirilebilir
b. Giderlerin yarısı hasılattan indirilebilir
c. Giderlerin indirimi mümkün değildir
d. Yalnızca amortismanlar indirim olarak kabul edilir
SORU 39. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi
kurumlar vergisi mükellefi değildir?


a. Kooperatifler
b. Eshamlı komandit şirketler
c. İş ortaklıkları
d. Dernek ve vakıflar
SORU 40. Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yer alan giderlerden hangisi gider
olarak dikkate alınmaz?


a. Kiralanan ve aynı zamanda konut olarak kullanılan işyerinin kirasının tamamı
b. Doktorun yanında hemşire olarak çalışan kızına ödediği ücret
c. Mühendisin Çevreci Mühendisler Derneğine ödemiş olduğu aidatlar
d. Mesleki faaliyet ilgili seyahat ve ikamet giderleri
SORU 41. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi gayrimenkul sermaye iradı değildir?
a. İşyerinin kiralanmasından elde edilen gelir
b. Motorlu araçların kiralanmasından elde edilen gelir
c. Ticari işletmeye dahil aracın kiralanmasından elde edilen gelir
d. Vakıf gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan paralar
SORU 42. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi
kurumlar vergisinden muaf değildir?


a. Tüketim kooperatifleri
b. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
c. Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri
d. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
SORU 43. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurum kazancının tespitinde
aşağıdaki giderlerden hangisinin indirilmesi kabul edilmez?


a. Genel kurul toplantı giderleri
b. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler
c. Kuruluş ve örgütleme giderleri
d. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı
SORU 44. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımında, aşağıdaki yöntemlerden hangisi, kurumların, ilişkili kişilerle
yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri tespit etmede kullanabileceği
yöntemlerden biri değildir?


a. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
b. Maliyet artı yöntemi
c. Ortalama fiyat yöntemi
d. Yeniden satış yöntemi
SORU 45. Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen teslim ve hizmetlerden hangisi Özel Tüketim
Vergisinin konusuna girmez?


a. Minibüs
b. Kurşunsuz benzin
c. 5 Yıldız ve üstü otellerde verilen hizmetler
d. Kolalı gazozlar
SORU 46. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


a. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl itibariyle belirlenen listelerde tanımlanan
mallardan oluşur
b. Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır
c. Dünya Ticaret Örgütü tarafından anti-damping kapsamında her yıl itibariyle belirlenen
eşyalardır
d. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından özel
tüketime yönelik olduğu kabul edilerek her yıl itibariyle yayımlanan listelerde yer alan
eşyalardır
SORU 47. Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’nin konusuna girmez? ,

a. Türkiye’de KDV mükellefi olan (A)’ ya ait malın, Türkiye’de KDV mükellefi
olan (B) armatörü tarafından Marsilya’dan Kanada’ya taşınması
b. Maliye Bakanlığının Almanya’daki (B) firmasından yaptığı bilgisayar ithalatı
c. Gümrük depolarında yapılan satışlar
d. Devlete ait televizyon kanalında yapılan televizyon hizmetleri
SORU 48. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde KDV uygulanmaz?
a. Buzdolabı üreticisi (A) firmasının evlenen işçisine yaptığı buzdolabı bağışı
b. Buzdolabı üreticisi (A) firmasının Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okula yaptığı
buzdolabı bağışı
c. Vergi dairelerince yapılan hacizli gayrimenkul satışı
d. Emlak komisyoncusu (A)’nın envanterine kayıtlı kullanılmış bilgisayarın vergi
mükellefi olmayan (B)’ ye satışı
SORU 49. Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’den istisna değildir?

a. Yurt dışındaki müşteriler için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler
b. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan malların ihraç edilmesi
c. İmalatçı olamayanlardan satın alınan malların işlendikten sonra ihraç edilmesi
d. İmalatçı (A) firması tarafından KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre
ihracatçılara tecil-terkin uygulanarak yapılan ihraç kaydıyla teslimler
SORU 50. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Malın tesliminden önce fatura düzenlense dahi, teslim gerçekleşmeden KDV’ yi
doğuran olay vuku bulmaz
b. Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda KDV, malların nihai alıcıya teslimi ile doğar
c. Elektrik dağıtımlarında KDV, bedelin tahakkuk ettirildiği tarihte doğar
d. Hizmetin kısım kısım ifası konusunda mutabık kalınan işlerde KDV, her bir kısım
hizmetin ifasının tamamlandığı tarihte doğar
SORU 51. Aşağıdakilerden hangisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki vergileme
ölçüleri arasında yer almaz?


a. Motor gücü
b. Motor silindir hacmi
c. Oturma yeri
d. Tekerlek sayısı
SORU 52. Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihracat istisnası uygulamasında
aşağıdakilerden hangisi “yurt dışındaki müşteri” sayılmaz?


a. İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan alıcı
b. Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye’deki şubesi
c. Yurt içindeki firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi
d. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik olan ve Türkiye’ de ikametgahı, işyeri, kanuni
ve iş merkezi bulunmayan alıcı
SORU 53. Katma Değer Vergisi Kanununa göre bir teslim işleminde aşağıdaki
durumların hangisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmez?


a. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri
b. Malın alıcının gösterdiği yere tevdii
c. Malın sürücüye tevdii
d. Mal bedelinin ödenmesi
SORU 54. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde istisna
kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergiler indirim konusu yapılabilir?


a. Hurda metal teslimleri
b. Kamu menfaatine yararlı bir derneğe ait hastane işletmesinde verilen sağlık hizmetleri
c. Yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine yapılan teslim ve hizmetler
d. Döner sermayeli kuruluşlara ait öğrenci yurtlarında öğrencilere verilen barınma
hizmetleri
SORU 55. Altından mamul bilezik tesliminde KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bileziğin satış bedelinden bileziğin içindeki külçe altın bedelinin düşülmesinden
sonra kalan tutar
b. Bileziğin satış bedelinden işçilik bedeli düşüldükten sonra kalan tutar
c. Bileziğin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark
d. Bileziğin satış bedeli
SORU 56. Teslimi aynı zamanda özel tüketim vergisine (ÖTV) de tabi olan bir malın
satışında aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil değildir?


a. Faturada gösterilen ticari teamüllere uygun iskonto tutarı
b. KDV hariç teslim bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV
c. ÖTV dahil teslim bedeli üzerinden hesaplanan vade farkı
d. Teslim bedeli içinde ambalaja isabet eden tutar
SORU 57. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Haklı bir nedenle açıklanmadıkça KDV matrahı emsal bedelden düşük olamaz
b. Serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetlerde KDV matrahı, bu hizmet için ilgili
meslek kuruluşunca belirlenen tutardan aşağı olamaz
c. Teslim edilen (A) malı karşılığında bir (B) malı alındığında (A) malının teslim bedeli,
(B) malının emsal bedelidir
d. KDV matrahı alış bedelinden düşük olamaz
SORU 58. Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisinin ödeme şekillerinden biri değildir?
a. Makbuz karşılığı
b. Pul yapıştırılması
c. Basılı damga konulması
d. İstihkaktan kesinti yapılması
SORU 59. Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı
kaynakları gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?


a. Nakit Akım Tablosu
b. Gelir Tablosu
c. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
d. Bilanço
SORU 60. Aşağıdaki bilgilere göre (A) İşletmesinin satılan malların maliyeti hangisidir?Tutar (YTL)
Dönembaşı stok 5.000
Dönem içi alışlar 95.000
Alış iadeleri 14.000
Dönem sonu stok 6.000

a. 92.000 b. 86.000 c. 80.000 d. 70.000
SORU 61. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet
memurlarının genel hakları arasında değildir?


a. Emeklilik hakkı
b. Grev hakkı
c. Sendika kurma hakkı
d. İzin hakkı
SORU 62. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki görevlere atanan
devlet memurları, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde işe
başlamak zorundadır?


a. Aynı gün
b. 30 gün
c. İzleyen iş günü
d. 15 gün
SORU 63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına kendi isteği
üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya
kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?


a. 5 gün b. 7 gün c. 10 gün d. 1 gün
SORU 64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet
memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili amir değildir?


a. Birinci sicil amiri
b. Atama yetkili amirler
c. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
d. İllerde vali, ilçelerde kaymakamlar
SORU 65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları 10 hizmet yılını
tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada
kullanılmak üzere kaç ay aylıksız izin alabilirler?


a. 3 ay b. 8 ay c. 6 ay d. 12 ay
SORU 66. 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanı tarafından atanır?

a. Gelir İdaresi Daire Başkanı
b. Gelir İdaresi Grup Başkanı
c. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
d. Vergi Dairesi Başkanı
SORU 67. 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre örgütlenmede aşağıdaki birimlerden hangisi danışma birimidir?


a. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
b. Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
c. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
d. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
SORU 68. Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi, 6245 sayılı Harcırah
Kanununa tabi değildir?


a. Emniyet Genel Müdürlüğü
b. Karayolları Genel Müdürlüğü
c. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü
d. Ankara Büyükşehir Belediyesi
SORU 69. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, mal alımı ihalesine teklif veren gerçek
veya tüzel kişilere veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad verilir?


a. Tedarikçi
b. Hizmet sunucusu
c. İstekli
d. Müteahhit
SORU 70. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, müsteşar
düzeyindeki üst yöneticilerin sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mali sorumluluk
b. İdari sorumluluk
c. Cezai sorumluluk
d. Siyasi sorumluluk

NOT: SINAVIN 70 SORUDAN OLUŞAN BİRİNCİ BÖLÜMÜ BURADA SONA
ERMİŞTİR.
AŞAĞIDAKİ BÖLÜMDE YER ALAN SORULAR SEÇMELİDİR. AYNI NUMARA
ALTINDA YER ALAN İKİ SORUDAN HERHANGİ BİR TANESİNİ SEÇEREK,
CEVAPLANDIRINIZ.
İKİNCİ BÖLÜM
SORU 71. Aşağıdakilerden hangisi mukayyet değer ile değerlenmez?
a. İlk tesis ve taazzuv giderleri
b. Borçlar
c. Aktif geçici hesap kıymetleri
d. Yabancı paralar
SORU 71. Damga Vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Damga Vergisinin mükellefi kağıtları ibraz edenlerdir
b. Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde
bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınmaz
c. Resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisinin yarısını
kişiler öder
d. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı
miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir
SORU 72. İkmalen ve resen tarh edilen vergiler hangi belge ile ilgililere tebliğ edilir?a. Beyana çağrı mektubu
b. İhbarname
c. Tebliğname
d. İhtarname

SORU 72. Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanununa göre alınacak harçlardan birisi değildir?
a. Tapu ve kadastro harçları
b. Bina inşaat harcı
c. Noter harçları
d. Trafik harçları
SORU 73. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi
dairesi tarafında hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne
denir?

a. Tahakkuk
b. Beyan
c. Tarh
d. Tahsil
SORU 73. Uluslararası anlaşmalarla getirilen vergi muafiyetinin uygulanabilmesi için
aşağıdaki aşamalardan hangilerinin tam olarak yerine getirilmesi gereklidir?


a. Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayımı
b. Dışişleri Bakanlığı Onayı, Resmi Gazetede yayımı
c. Meclis, Cumhurbaşkanının onayı, Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede
yayımı
d. Başbakan Onayı, Cumhurbaşkanlığı Onayı, Resmi Gazetede yayımı
SORU 74. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yoklama yapmaya yetkili değildir?
a. Defterdar
b. Yoklama memuru
c. Müdür yardımcısı
d. Gelir uzmanı
SORU 74. Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek zorunda değildir?

a. Veraset yoluyla mal edinenler
b. Hibe yoluyla mal edinenler
c. Futbol müsabakaları ve at yarışları üzerine oynanan müşterek bahislerden
ikramiye kazananlar
d. Yarışma ve çekiliş düzenlemek suretiyle ikramiye veren gerçek ve tüzel kişiler
SORU 75. Mükellefin ölümü ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


a. Ölüm işi bırakma hükmündedir
b. Ölüm halinde vergi cezaları düşer
c. Mirasçıların her biri ölüm olayını vergi dairesine bildirmek zorundadır
d. Ölüm halinde mükellefin vergi borcu mirası reddetmemiş varislerine geçer
SORU 75. Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi değildir?
a. Bankalar
b. Borç para verme işini sürekli yapanlar
c. Altın alım satımı yapanlar
d. Bankerler
SORU 76. Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını kaldıran hallerden değildir?
a. Yanılma
b. Zamanaşımı
c. Mücbir sebep
d. İtiraz
SORU 76. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifinde yer almaz?
a. Ticari mallar hesabı
b. Kasa hesabı
c. Verilen sipariş avansları hesabı
d. Borç senetleri hesabı
SORU 77. 6183 sayılı Kanuna göre ihtiyati hacze dava açma süresi haczin tebliğ tarihinden
itibaren kaç gündür?


a. 3
b. 7
c. 15
d. 30
SORU 77. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar almış oldukları uyarma ve
kınama cezalarının sicilden silinmesini, kimden ve cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra
isteyebilirler?


a. Birinci sicil amirinden 3 yıl sonra
b. Atamaya yetkili amirden 5 yıl sonra
c. İkinci sicil amirinden 5 yıl sonra
d. Disiplin kurulundan 3 yıl sonra
SORU 78. 6183 sayılı Kanun gereğince aşağıda aşaması verilen amme alacaklarının hangisine “ihtiyati haciz” uygulanmaz?

a. Tahakkuk etmiş ancak henüz vadesi geçmemiş bulunan amme alacağına
b. Ödeme emri tebliğ edilmiş amme alacağına
c. Vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş amme alacağına
d. Henüz tahakkuk etmemiş amme alacağına
SORU 78. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kesintisiz ve mazeretsiz olarak bir memur görevini kaç gün terk ederse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

a. 20 iş günü
b. 10 gün
c. 10 iş günü
d. 20 gün
SORU 79. 6183 sayılı Kanunda düzenlenen tecil müessesesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?


a. Borcun tecil edilmesi durumunda gecikme zammı ile aynı oranında tecil faizi uygulanır.
b. Ertelenen borca uygulanacak olan tecil faiz oranı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
c. Borçlunun teminat göstermediği durumlarda da idarenin inisiyatifiyle tecil yapılabilir .
d. Vergi, resim ve harçlar azami 2 yıla kadar tecil olunabilir.
SORU 79. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının yardımcı hizmet birimidir?
a. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
b. Muhasebat Genel Müdürlüğü
c. Milli Emlak Genel Müdürlüğü
d. Personel Genel Müdürlüğü
SORU 80. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı hangi yasal düzenlemeyle belirlenmektedir?

a. Bakanlar Kurulu Kararı
b. Bütçe Kanunu
c. Bütçe Uygulama Talimatı
d. Devlet Memurları Kanunu
SORU 80. 6183 sayılı Kanun uygulamasında amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. İlk önce içinde bulunulan takvim yılında zamanaşımına uğrayacak alacaklara mahsup
yapılır.
b. İlk önce ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacaklara mahsup yapılır
c. Yapılan ödeme alacak aslı ve fer’ilerini karşılamaz ise mahsuba önce alacak aslından
başlanır.
d. İlk önce teminatsız veya az teminatlı alacaklara mahsup yapılır.
SORU 81. Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanuna göre amme alacağının korunma
hükümlerinden biri değildir?


a. Amme alacaklarının rüçhan hakkı bulunması
b. Limited şirket ortaklarının amme borcundan dolayı sorumluluğu
c. Amme borçlusu hakkında mal varlığı araştırması yapılması
d. İhtiyati tahakkuk uygulaması
SORU 81. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aile fertleri tanımına
girmez?
a. Resmi nikahlı eş
b. Bakmakla yükümlü olunan kız kardeş
c. Kayınvalide
d. Bakmakla yükümlü olunan baba
SORU 82. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi menkul sermaye iradı değildir?
a. Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları
b. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak
uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelir
c. Hisse senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller
d. Her nevi alacak faizleri
SORU 82. Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi adına tahsilat yapamaz?
a. Veznedar
b. Yoklama memuru
c. Tahsildar
d. İcra memuru
SORU 83. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirin türü
aşağıdakilerden hangisidir?


a. Değer artışı kazancı
b. Menkul sermaye iradı
c. Ticari kazanç
d. Gayrimenkul sermaye iradı
SORU 83. Vergi hatalarının düzeltilmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?

a. Düzeltme fişi
b. Tecil fişi
c. Mahsup alındısı
d. Muhasebe işlem fişi
SORU 84. Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri gelirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ticari kazanç
b. Diğer kazanç ve irat
c. Serbest meslek kazancı
d. Gelir unsurlarının kapsamında değildir, vergilendirilemez
SORU 84. Veznece tahsil edilen paraların vergi dairesi hesabının bulunduğu Ziraat Bankasına yatırılmasında hangi belge kullanılır?
a. Hesap ekstresi
b. Teslimat müzekkeresi
c. Tahsilat bordrosu
d. Kasa sayım tutanağı
SORU 85. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet
erbabı tevkifata tabi olmayan bu ücretini hangi beyanname ile beyan eder?


a. Yıllık beyanname
b. Münferit beyanname
c. Özel beyanname
d. Muhtasar beyanname
SORU 85. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?
a. Yurtiçi satışlar hesabı
b. Geçmiş yıllar kârları hesabı
c. Alacak senetleri hesabı
d. Sermaye hesabı
SORU 86. Altın alım satımı işiyle uğraşan Bay (Y) 31 Ocak 2005 tarihinde vefat etmiştir.
Bay (Y)’nin 01-31 Ocak 2005 döneminde elde ettiği ticari kazanca ilişkin gelir vergisi
beyannamesi mirasçıları tarafından hangi süre içinde verilir?

a. 31 Ocak 2006 tarihine kadar
b. 31 Aralık 2005 tarihine kadar
c. 31 Mayıs 2005 tarihine kadar
d. 15 Mart 2006 tarihine kadar
SORU 86. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda bilanço toplamı değişmez?

a. Bankadan nakit kredi kullanılması
b. Borç senedinin nakden ödenmesi
c. Alacak senedinin nakden tahsil edilmesi
d. İşletmeye ayni sermaye konulması
SORU 87. Gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılan bağış ve yardımlar, hangi gelir
unsurlarından indirilebilir?


a. Yalnızca ticari kazanç
b. Ticari kazanç, zirai kazanç ve gayrimenkul sermaye iradı
c. Zirai kazanç, menkul sermaye iradı, ücret ve serbest meslek kazancı
d. Gelir unsurlarının tamamı
SORU 87. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki kamu
kurum ve kuruluşlarından hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar içinde yer alır?


a. Türkiye İş Kurumu
b. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
c. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
d. Telekomünikasyon Kurumu
SORU 88. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkifatını düzenleyen 94
üncü maddesine göre yaptıkları ödemelerden stopaj yapmak zorunda değildir?


a. Dernekler
b. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler
c. İş ortaklıkları
d. Ticaret şirketleri
SORU 88. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin ile yapılan mal ve hizmet
alımlarında aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması zorunludur?


a. İhale komisyonu kurulması
b. Fiyat araştırması yapılması
c. İlan yapılması
d. Teminat alınması
SORU 89. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi geçici vergi ödemez?
a. Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri
b. Eshamlı komandit şirketler
c. Kollektif şirket ortakları
d. Noterlik görevini ifa edenler
SORU 89. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre sürelerle ilgili olarak genel
esaslar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


a. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar
b. Tatil günleri sürelere dahildir
c. Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin
sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır
d. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününden önceki iş gününde
biter.
SORU 90. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kademe
ilerlemesinin şartlarından biri değildir?


a. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması
b. Aynı yıl içinde olumlu sicil almış olması
c. Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
d. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması
SORU 90. Doktorluk faaliyetinden elde ettiği gelirini yıllık beyanname ile beyan etmek
zorunda olan Bay (B), aynı zamanda mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden kira
geliri elde etmiştir. Kira gelirinin beyanında götürü gider usulünü seçen Bay (B)’nin bu
gelirinin beyanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Elde edilen hasılattan önce % 25 oranında götürü gider düşülür, kalan tutara istisna
uygulanır
b. Elde edilen hasılattan önce istisna tutarı düşülür, sonra kalan tutardan %25 götürü
gider indirilir
c. Bay (B) gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamaz
d. İstisna ya da götürü gider uygulamasında öncelik sırası yoktur
SORU 91. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurumların aktifinde yer alan
taşınmazların satışından doğan kazançların % 75’lik kısmının kurumlar vergisinden istisna
tutulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a. Taşınmaz en az iki tam yıl süreyle kurum aktifinde yer almalıdır.
b. Satış bedeli satış tarihinden itibaren iki takvim yılı içerisinde tahsil edilmelidir.
c. Taşınmaz ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları
taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlar istisna dışındadır .
d. Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın
sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur
SORU 91. Aşağıdakilerden hangisi vergisel ihtilaflarla ilgili bir davaya bakmaya yetkili
değildir
?
a. Danıştay
b. Sulh Hukuk Mahkemesi
c. Bölge İdare Mahkemesi
d. Vergi Mahkemesi
SORU 92. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; tasfiyenin sona erdiği döneme
ilişkin tasfiye beyannamesi kurumun bağlı olduğu vergi dairesine ne zaman verilir?


a. Tasfiyenin sonuçlandığı hesap dönemini takip eden dördüncü ayda
b. Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde
c. Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde
d. Tasfiye kararının ticaret sicilinde yayınlandığı günde
SORU 92. Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi
vergilendirme bölümünde yer alan servislerden biri değildir?


a. Sicil yoklama servisi
b. İhtilaflı işler servisi
c. İcra servisi
d. Sürekli yükümlülükler vergilendirme servisi
SORU 93. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı listede yer alan kayıt ve tescile
tabi araçlar üzerinden alınan özel tüketim vergisi ile ilgili olarak; aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğrudur?


a. Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenir ve Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir.
b. Aracın ilk iktisabında bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.
c. Aracın ikinci el olarak satışı esnasında notere beyan edilen satış tutarı üzerinden
hesaplandıktan sonra satıcı tarafından vergi dairesine beyan edilerek bir defada ödenir.
d. Tüm araçlar için satıcı tarafından araç bedelinin % 37 si oranında satıcı tarafından
beyan edilerek ödenir
SORU 93. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi
Hesap ve Takip Masası tarafından yapılır?


a. İşini terk eden mükelleflerin belge iptal işlemleri
b. Ödeme emrinin düzenlenmesi ile ilgili işlemler
c. Vergi kanunlarında özel hüküm bulunması hallerinde yapılan tecillere ilişkin işlemler
d. Tarhiyat öncesi uzlaşma tutanağı üzerine yapılacak işlemler
SORU 94. Ülkemizde halen uygulanmakta olan KDV oranlarının tamamı doğru olarak hangi
seçenekte yer almaktadır?


a. 1- 8 - 18
b. 1 - 10 – 18
c. 1 -8 -18 – 26
d. 8 – 18
SORU 94. 31.01.2006 tarihinde mobilya pazarlaması faaliyetine son veren Ahmet Beyin, işi
bırakma bildirimi Yeminli Mali Müşaviri Mehmet Bey tarafından 28.02.2006 tarihinde ilgili
vergi dairesine verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur
?

I- Yeminli Mali Müşavir Mehmet Bey mükellef adına işe bırakmayı bildirebilir .
II- Bildirim süresi içerisinde yapılmadığı için ceza kesilmesi gerekir.
III- Bildirimi süresi içerisinde yapıldığı için ceza kesilmesi söz konusu olamaz .
IV- Yeminli Mali Müşavir Mehmet Bey mükellef adına işe bırakmayı bildiremez.

a. II, IV
b. I,III
c. III, IV
d. I, II
SORU 95. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Bazı malların tesliminde toptan ve perakende aşamalar için farklı vergi oranı
uygulanabilmektedir
b. Aynı malın yurt içindeki teslimleri ile ithalatında farklı vergi oranı uygulanabilir
c. Verginin alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlerde KDV oranı % 18’
den aşağı olamaz
d. Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir
SORU 95. Kanuni süresinde verilmiş olan beyannameye ek olarak verginin ödeme süresi
geçtikten sonra pişmanlıkla verilen matrah artırıcı beyannamelerde aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?


a. Vergi tarh ve tahakkuku ile birlikte gecikme zammı oranında pişmanlık zammı
da tahakkuk ettirilir
b. Vergi tarh ve tahakkuk ettirilir, vergi ziyaı cezası kesilir
c. Vergi tarh ve tahakkuk ettirilmez, beyanname takdir komisyonuna matrah takdiri için
sevk edilir
d. Vergi tarh ve tahakkuku ile birlikte tecil faizi oranında pişmanlık zammı da tahakkuk
ettirilir
SORU 96. Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak KDV indirimi yapılamaz?

a. Sevk irsaliyesi
b. Fatura
c. Serbest meslek makbuzu
d. Gümrük makbuzu
SORU 96. Vergi Usul Kanununa göre emtia değerlemesi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?


a. İmal edilen emtia için harcanan hammadde bedellerinin maliyete dahil edilmesi
ihtiyaridir .
b. İmal edilen emtia maliyet bedeli ile değerlenir
c. Sel nedeniyle değeri önemli ölçüde azalmış olan mallar emsal bedeliyle değerlenir
d. Zirai işletmeler açısından mahsuller maliyet bedeliyle değerlenir
SORU 97. İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir kumaş imalatçısı, işletmesi için satın aldığı
aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisine ait KDV’ yi indirim konusu yapamaz?


a. Satış müdürünün odasında kullanılacak klimanın alımında ödenen KDV .
b. Çalışanların işyerine taşınması amacıyla kiralanan bir otobüs için araç sahibine ödenen
kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV .
c. Fabrika binasının dış cephesinin boyanması için ödenen KDV .
d. Fabrika müdürünün hizmetinde kullanılmak üzere satın alınan binek otomobili
için ödenen KDV .
SORU 97. Aşağıdaki vergilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının
konusunu oluşturmaktadır?


a. Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b. Katma değer vergisi
c. Motorlu taşıtlar vergisi
d. Kurumlar vergisi
SORU 98. 14 Şubat 2006 tarihli bir alış faturası, postadaki gecikme nedeniyle 21 Nisan 2006
tarihinde işletmeye gelmiş, 5 Haziran 2006 tarihinde defterlere kaydedilmiştir. Bu faturada
gösterilen KDV hangi vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılabilir?


a. Düzeltme beyannamesi verilerek Şubat/2006 dönemine ait beyannamede indirim
konusu yapılır
b. Düzeltme beyannamesi verilerek Nisan/2006 dönemine ait beyannamede indirim
konusu yapılır
c. İndirim konusu yapılamaz
d. Haziran/2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılır
SORU 98. Aşağıdaki kağıtlardan hangisi damga vergisinden istisna değildir?
a. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar.
b. Anonim şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar
c. Kredi kartı üyelik sözleşmeleri
d. Yıllık gelir vergisi beyannamesi
SORU 99. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Şirketin genel idari hizmetlerinde kullandığı amortismana tabi iktisadi kıymetler
dolayısıyla yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz
b. Maliye Bakanlığınca izin verilen haller dışında, fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca
gösterilmeyen KDV indirim konusu yapılamaz
c. Anonim şirketin kurucu ortaklarından birisi adına düzenlenen faturada gösterilen
KDV anonim şirket tarafından indirim konusu yapılamaz
d. Faturada gösterilen KDV, fatura kanuni defterlere kaydedilmedikçe indirim konusu
yapılamaz
SORU 99. 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesihallerinden değildir?
a. Görevden uzaklaştırma
b. Ölüm
c. Memurluktan çekilme
d. Yaş haddinden emeklilik
SORU 100. Bir çamaşır makinesi tesliminde KDV’ nin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çamaşır makinesinin satış bedeli
b. Çamaşır makinesinin alış bedeli
c. Çamaşır makinesinin satış ve alış bedeli arasındaki fark
d. Çamaşır makinesinin satış fiyatından çamaşır makinesi için satıcının yaptırdığı sigorta
bedeli düşüldükten sonra kalan tutar
SORU 100. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırahın
unsurlarından değildir?


a. Yatacak yer parası
b. Yol masrafı
c. Yevmiye
d. Aile masrafı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder